Communication Skill

Life skill

Харилцах чадвар гэж юу вэ?

Өөрийн мэдлэг, санаагаа ойлгомжтой, цэгцтэй байдлаар бичгэн, аман, дүрслэх хэлбэрүүдээд бусадтай хуваалцах, мөн бусдын үзэл бодол, санааг ойлгож хүлээж авах, мэдээлэл солилцох чадвар юм.

Яагаад чухал вэ?

Өөрийн хийсэн ажлын явц, үр дүнг бусдад танилцуулах, ойлгуулах.

Бусдад өөрийн үзэл бодол, санаагаа үнэн зөвөөр, тодорхой ойлгуулах.

Бусдаас оновчтой мэдээлэл авах.

Бусдын үзэл бодол, санааг үнэн зөвөөр ойлгох.

Бид харилцах чадварыг хэрхэн хөгжүүлдэг вэ?

  • Дижитал хэлбэрээр харилцааны ур чадварын талаар мэдлэг олгох хичээл явагддаг. (Basics)
  • Төсөлт хичээлээр сурагчид багаар ажиллан хоорондоо үзэл бодлоо солилцох, хамтран зөвшилцөж ажиллах явцдаа идэвхитэй сонсох, бусдаас асуулт асуух, нэг зураглалд тогтох чадваруудыг сурдаг. (Mastery)
  • Төслийн явц, эцсийн үр дүнгээ багш болон олон нийтэд аман байдлаар танилцуулахдаа биеийн хэлэмж, дууны өнгө, үгийн сонголт, олны өмнө ярих чадваруудад суралцдаг. (Mastery)

#active_listening

#body_language

#voice_tone

#word_choice

#asking_questions

#painting_the_pictur

#public_speaking

Self Control

Life skill

Өөрийгөө удирдах чадвар гэж юу вэ?

Ямар ч нөхцөл байдалд, сэтгэл хөдлөлийн ямар ч төлөвт өөрийн сэтгэл зүйн төлвөө таних, ухамсартайгаар үйлдлээ захирах чадвар юм.

Яагаад чухал вэ?

Хүн амжилттай амьдрах, зорилгоо ухамсарлах, хүссэн үр дүндээ хүрэхийн тулд өөрийгөө таних, сэтгэл зүйн төлвөө мэдэрч шийдвэр гаргаж, үйлдэл хийх нь чухал.

Бид яаж өөрийгөө удирдах чадварыг хөгжүүлдэг вэ?

Hashtag -уудыг тус бүр ямар үйл ажиллагаагаар дамжуулж хөгжүүлдгийг бичнэ.

Сурагчиддаа сэтгэл зүйн хичээлийн хүрээнд өөрийгөө таних, сэтгэл хөдлөлийн төлвүүдийн талаар судлаж ерөнхий мэдлэгийг олж авдаг.

#self_awareness

#initiative

#emotion_control

#stress_management

#adaptability

#responsibility

#motivation

#grit

#self_confidence

#honesty

#vulnerability

Collaboration Skills

Life skill

Хамтрах чадвар гэж юу вэ?

Бусадтай зохион байгуулалттай, өндөр бүтээмжтэй, үр дүнтэйгээр хамтарч ажиллах чадвар юм. Сурагчид багийн ажиллагаа, цагийн менежмент, бусдын оронд өөрийгөө тавих чадвар, хэлэлцээр хийх, манлайлал, болон сөргөлдөөн шийдвэрлэх чадваруудад суралцах юм. 

Яагаад чухал вэ?

Бусадтай зөв хамтарч ажиллахад ганцаараа ажилласнаас илүү өндөр бүтээмжтэй, үр бүтээлтэй, сайн үр дүнд хүрэх боломжтой байдаг.

Бид яаж хамтрах чадварыг хөгжүүлдэг вэ?

Hashtag -уудыг тус бүр ямар үйл ажиллагаагаар дамжуулж хөгжүүлдгийг бичнэ.

#teamwork

#time management

#empathy

#contribution

#support

#negotiation

#leadership

#conflict resolution 

Critical Thinking

Life skill

Эргэцүүлэн сэтгэх чадвар гэж юу вэ?

Аливаа асуудлыг авч үзэхдээ олон талаас нь харах, бусад зүйлс, үйл явдлын харилцаа хамаарлыг ойлгож нөхцөл байдалд тулгуурлаж өөртөө ашигтай шийдвэр, дүгнэлт гаргах чадварт суралцана.

Яагаад чухал вэ?

Олон төрлийн мэдээллийн эх сурвалжаас харьцуулсан дүгнэлт хийж сурах.

Нөхцөл байдалд тулгуурлаж өөртөө болон бусдад ашигтай байдлаар шийдвэр гаргаж сурах.

Юмс, үзэгдлүүдийн харилцан хамаарлуудыг ойлгож шинэ боломжит мэдээллийг боловсруулж чаддаг байх.

Бид яаж эргэцүүлэн сэтгэх чадварыг хөгжүүлдэг вэ?

Hashtag -уудыг тус бүр ямар үйл ажиллагаагаар дамжуулж хөгжүүлдгийг бичнэ.

Сурагчдад нээлттэй асуулт, асуудал дэвшүүлснээр сурагчид тухайн асуудлыг шийдэх шийдэл, арга замыг өөрсдөө олж боловсруулдаг.

Төсөлт хичээлээр багшийн заавар, чиглүүлэг өгөхийг багасгаж сурагчид өөрсдөө баримт, мэдээллүүдээс дүгнэлт, шинжилгээ хийх замаар асуудалд ханддаг.

#problem_solving

#decision_making

#curiosity

#logic_mindset

#system_thinking

#design_thinking

Creativity

Life skill

Бүтээлч сэтгэлгээ гэж юу вэ?

Бүтээлч сэтгэлгээ нь авъяас бус хүн бүр хөгжүүлж чадах чадвар юм

Бүтээлч сэтгэлгээ нь аливаа уламжлалт зүйлсийг өөр олон өнцгөөс харж илүү бүтээмжтэй, үр дүнтэй байдлаар ашиглах, шинэ санаа дэвшүүлж, хөгжүүлж хэрэгжүүлэх чадвар юм.

Яагаад чухал вэ?

Нийгэм, хүмүүсийн аж амьдрал маш хурдацтай өөрчлөгдөхийн хирээр шинэ асуудал, хэрэгцээ үүсч бидэнд зарим уламжлалт зүйлсийг шинэчилж, өөрчлөх шаардлага үүсдэг.

Урьд өмнө тохиолдож байгаагүй шинэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд өмнөх шийдлүүдийг ашиглах, хэрэгжүүлэх боломжгүй учраас шинэ шийдлийг олж харах, хөгжүүлж, хэрэгжүүлэхийн тулд нээлттэй сэтгэх, бүтээлч сэтгэлгээгээр хандах шаардлагатай байдаг.

Бид яаж бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлдэг вэ?

Hashtag -уудыг тус бүр ямар үйл ажиллагаагаар дамжуулж хөгжүүлдгийг бичнэ.

Сурагчдид олон төрлийн комплекс асуудлуудыг шийдэх төсөл хэрэгжүүлдэг.

#open_mindedness

#imagination

#experimentation

#improvisation

 

ЭЛФ ГЭР БҮЛД НЭГДЭЕ!

ЭЛФ Сургуулиуд элсэж орох эсвэл хамтран ажиллах сонирхолтой байвал та эргэлзэхгүй холбогоорой.

ЭЛФ СУРГУУЛИУДЫГ ХАРАХБИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ
Close Bitnami banner
Bitnami